Најчешћа питања

Шта корисник треба да уради када купи непокретност (кућу,стан)?

Корисници воде су сва физичка и правна лица који су власници објеката прикључених на водовод. Нови корисник је дужан и благонаклоно упозорен да “Водоводу и канализацији” пријави промену власништва над објектом. А пријава промене власништва је од највеће користи новом власнику. Наиме, у случају да не изврши пријаву такав корисник се сматра дужником целокупног дуговања у поступку наплате могућег потраживања које је направио претходни власник. Зато је неопходно да се нови власник што пре пријави. Пријава измене власништва се врши у просторијама ЈП “Водовода и канализације”, у улици Бранка Радичевића 2, Стара Пазова.

Колико често и када може да се уписује ново стање водомера у току месеца?

Није ограничен број уписивања стања водомера. Корисник може да уписује ново стање водомера и сваки дан ако то жели. Ипак, препоручује се једном месечно. Ако је стање водомера унесено после коначног обрачуна за дати месец, онда се то ново стање рачуна тек за наредни месец.

Шта ако корисник добије огроман рачун за воду због повећане потрошње воде која је настала због квара на унутрашњој инсталацији?

Корисник је дужан да плати утрошену воду и у случају повећане потрошње услед отицања воде приликом пуцања цеви, као и грешке или немарности корисника. Кориснику се одобрава плаћање дуга у ратама на основу радног налога на ком је констатован квар на унутрашњој инсталацији. За више информација позвати 022-310-680.

Како се врши наплата воде у стамбеним зградама?

Станари стамбене зграде која поседује централни водомер за целу зграду преко скупштине зграде међусобно утврђују расподелу утрошене воде за свако домаћинство, сразмерно броју чланова домаћинства. Скупштина зграде онда доставља “Водоводу и канализтацији” списак власника станова у стамбеној згради са бројем чланова домаћинства. Скупштина зграде је обавезна да “Водоводу и канализацији” достави сваку промену, пре него што се испостави следећи рачун за воду. У случају да скупштина зграде није образована,власник сваке стамбене јединице је обавезан да пријави “Водоводу и канализацији” сваку промену броја шланова у стамбеној јединици уз потписе најмање два сведока. Сведоци морају бити власници станова у истој згради.

Шта ако корисник посумња у тачност мерења воде, односно у исправност водомера?

Јавно предузеће “Водовод и канализација” је дужно да по захтеву корисника за контролу исправности водомера упути кориснка у процедуру контроле прописану од стране “Завода за мере и драгоцене метале – Београд”. Ако се приликом контроле утврди да је водомер неисправан, трошкове контроле сноси “Водовод и канализације”, и дужно је да изврши исправку обрачуна потрошње воде за спорни период. Трошкове контроле сноси корисник ако се приликом контроле утврди да је водомер исправан. За више информација позвати 022-310-680.

Како се одређује потрошња воде ако се водомер не очита?

У случају да се водомер из неког разлога не може очитати у потребном периоду, потрошња ће се одредити према просечној потрошњи корисника.

Када се врши очитавање мерних инструмената-водомера?

Очитавање водомера врше овлашћени радници “Водовода и канализације” сваки други месец, осим у зимском периоду када читање није могуће вршити због временских прилика.

Ко одређује цену воде?

Цену воде одређује јавно предузеће уз сагласност оснивача.